Atlantis is a reflection of Exodus 14:28; Poseidon is a reflection of Habakkuk 3:8; 3:15; Reply to Rainier Kühne, Simcha Jacobovici and Richard Freund

Atlantis is a reflection of Exodus 14:28; Poseidon is a reflection of Habakkuk 3:15

Tarshish is England, NOT Spain

Reply to Rainier Kühne, Simcha Jacobovici and Richard Freund on Tarsish-Atlantis; I believe that Plato’s Atlantis story is a reflexion of Exodus 14:28 where the army of the Pharao is being destroyed in the waves of the Red Sea/Gulf of Aqaba. Both the Red Sea (Gulf of Aqaba) and the Atlantic Ocean were named Erythean Sea, according to Herodotus, due to the Phoenicians. Poseidon is a reflection of Habakkuk 3:8; 3:15; Psalm 29:3; 65:7; 77:19; 78:13.

Tarshish is not Southern Spain but Great Britain; A future prophecy for Tarshish can be found in Isaiah 2:16; Psalm 48:7; so it cannot be destroyed. Ezekiel 38:13 speaks of the colonies of Tarshish; Ezekiel 27:12 gives a list of minerals found in tarshish-Cornwall. Rainier Kuhne gives no explanation for the peacock, shipped from Tarshish, given in 1 Kings 10:22. It proves that there was an Western Tarshish Fleet from Tyrus to Tarshish and to America and Ophir (Brazil) 1 Kings 9:28 and an Eastern Tarshish Fleet sailing from Ezion Geber to India, shipping peacocks and sailing back around Africa. So the Strait of Gibraltar was not unnavigable as Plato says, for the Tarshish Fleet in the days of King Salomo sailed across the oceans.

The famous Paraiba inscription shows us that the Phoenicians had sailed to Brazil. Another inscription in Rhode island shows us that the Fleet sailed to North America. Among Ophir, Tarshish and Tyrus I see no island Atlantis in the Post Flood era. Pre Flood I see no ships apart from Noah’s Ark. Concluding I will say that I am not a scientist; just a bible student from Holland. If Discovery is interested in my theory than I will be the discoverer of Atlantis.

Plato must have confused both Erythian seas with each other. I am using the Concordant Bible version (www.scripture4all.org)

18 november 2014

http://antiquity.ac.uk/ProjGall/kuhne/

Is God onze letterlijke Vader?

Is God onze letterlijke of metaforische Vader?

Door John Gavazzoni

Als geloof niet zomaar een principe uit een boekje is maar iets is dat aan de diepste verlangens van het menselijk hart tegemoet komt… en dat als een kompas werkt dat de persoon naar de exacte bestemming stuurt die in overeenstemming is met de bron van ons mens zijn.

Het tegendeel zien we gebeuren in veel geestelijke stromingen van het christendom. Hun geestelijke koers is als die van een slinger die alle kanten op zwaait. Zij zwaaien geestelijk gezien alle kanten op, van een overdreven letterlijke opvatting van God die een Vader is, tot zeer liberale opvattingen bij hun vrijzinnige tegenhangers die het eigen intellect op de eerste plaats stellen.

In het laatste geval, claimt deze liberale groep dat God geest is en dat een geest dus niks te zoeken heeft in de fysieke wereld. Jezus gebruikt bovendien zelf ook zulke metaforen als Hij zegt: “ik ben de deur; de goede herder; de hoeksteen.”

Vergeten wordt dan dat Jezus ook onze redder en Heer is. Waarom? Omdat Hij dit letterlijk is; Hij is letterlijk onze redder. Hij is zo letterlijk onze redder dat Hij onze wil overneemt. Hij redt niet alleen op aarde maar ook in de hemel, namens de autoriteit die Hij van Zijn Vader heeft gekregen. Dus hoe zullen we over God als onze Vader denken? Namelijk als een Godheid die alle eigenschappen heeft die bij een goede Vader passen.

God moet gezien worden in termen van kracht; namelijk om zijn doel te bereiken. Daar heeft Hij de kracht voor. De kracht om ons de beschermen.

OF, doet God datgene wat Hij in essentie is? Verwekt Hij als geest zijnde daadwerkelijk kinderen? Hoe werkt dat op aarde met mannen? Wat maakt hen tot vader? Namelijk het verwekken van kinderen. Is dit wat we dus ook van onze Hemelse Vader kunnen verwachten?

We kunnen inderdaad verwachten dat God geestelijke lendenen heeft en geestelijk zaad. En de goddelijke natuur die in en van de eeuwigheid is, had en heeft nog steeds een verlangen om voort te brengen en om een familie te worden. Niet in de eerste plaats door de daad van schepping te doen. Maar allereerst door voortplanting. Van daaruit was onze aardse vorm gevormd met diep in zijn binnenste onze geestelijke essentie zoals deze door God zelf werd voortgebracht door middel van een letterlijke geestelijke bevruchting en geboorte.

De familiale natuur van de godheid leidt terug op het Goddelijk verlangen om een Vader-Moeder en een Ouders-Kinderen potentieel tot stand te brengen. Om zo te komen tot wat Hij is; en wat Hij allemaal in zichzelf insluit: een familie. De draad van dit Bijbelse thema begint in Genesis waarin God de mens naar Zijn beeld (Jezus) schept.

Snapt u dit?

Waar kwamen Adam en Eva zo opeens vandaan vanuit het binnenste van de Godheid opdat ze hun gender compleetheid verkregen? Hoe kan het dat zij een beeld van Christus waren? Het is duidelijk dat er hier een wonderbaarlijk aspect van God zichtbaar is. God is het ZIJN dat Wordt! God is de eeuwige die steeds meer van zichzelf wordt vanuit de diepten van wie Hij zelf is.

Het goddelijk begin van alles begon met het voortbrengen van Gods Zoon vanuit de eeuwigheid en vanuit Wiens lendenen later Zijn vele broeders voortkwamen. Het boek Hebreeën laat zien hoe Jezus Zijn Vader dankt voor de kinderen die deze Hem heeft gegeven; de kinderen die de Vader aan de Zoon gaf. Net zoals Abraham door Isaak te verwekken, ook kinderen aan Isaak gaf. Het zaad van Isaak zat in het zaad van Abraham die hem verwekt had. Alle kinderen van Isaak kwamen voort uit dat ene zaad van Abraham waarmee de hele familie van Israël werd gesticht. Hoe wonderbaarlijk is de natuur van God, welke een natuur in wording is en waarbij door een Zoon te verwekken, God zomaar Vader werd. In deze God de Vader zaten ook een moeder, Zoon en Dochter verscholen. En de Zoo die een beeld van God is, gaat nog steeds door met het verwekken van geestelijke kinderen.

In plaats van dat we naar de hemel gaan, brengt Jezus ons terug bij onze Vader. De aionische schepsels die wij zijn. Ben ik een geest? Jazeker. Ben ik een schepsel? Ook. Dit is zeker geen tegenstrijdigheid. Uw geestelijke Zoonschap en uw materiële schepping zijn beide dimensies van Gods voorbestemming om in het vlees te komen. Eerst was er de Zoon van God en nu bent u er zelf ook bij. Vanuit deze Zoon van God ontstaat er een hele familie die in zijn geheel God is.

In de context van dit verhaal lezen we Efeziërs 3:14-15 als volgt:

daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Christus Jezus, vanuit wie elke vaderlijke-paternalistische groep in de hemelen en op aarde voortdurend aan Hem toegewezen wordt…”

Vanuit wie? De Vader van onze Heer, Christus Jezus. Terwijl elke paternalistische groep op zich uniek is, en afzonderlijk van BUITENAF aan God wordt toegevoegd door Christus, zijn al deze groepen paternalistisch van BINNEN uit God. Van BINNEN uit deze paternalistische groep zijn we van nature menselijke families. En samen met andere paternalistische groepen zijn we één grote menselijke familie.

Geloof en perfectie

door John Gavazzoni

Geloof is noodzaak voor redding in Christus. Maar de manier waarop je dit uitlegt is wel belangrijk. Het lijkt alsof gelovigen zelf zorg dragen voor hun dosis geloof die ze op tafel leggen en dat ze vervolgens een bewuste keuze voor God maken.

Haaks op deze uitleg staat de uitleg dat God het geloof zelf in ons legt als integraal onderdeel van zijn reddingsplan. Er is ook nog een tussenvorm verkrijgbaar in evangelieland. Veel gelovigen claimen wel hardop dat geloof helemaal een geschenk van God is dat God ons vanuit zijn genade heeft geschonken. Maar vervolgens zeggen ze toch hardop dat ze wel goede werken moet doen om bij God in het gareel te blijven. Als mens heb je een verantwoordelijkheid, zeggen ze.

Bijbelse redding heeft te maken met Heel worden en geloof is debet aan heelheid. Alleen God kan ons volledig maken met geest, ziel en lichaam waaruit blijkt dat geloof een voorziening is en geen vereiste.

God kan ons niet alles geven behalve geloof. Want geloof is deel van het pakket van compleetheid. Geloof maakt ons niet compleet maar is integraal aan het compleet gemaakt worden.

Liefde kan geen liefde zijn zonder lief te hebben. De perfectie en compleetheid binnen de Godheid is gemeenschappelijke perfectie omdat deze relationeel is. God zou niet perfect zijn als Hij geen liefde-initiërende Vader was met een liefde-als geloof ontvangende Zoon. De perfectie van Jezus zit hem hierin dat Hij de Vader lief heeft omdat de Vader Hem eerst lief had. Geloof maakt ons dus niet compleet maar ligt aan de kern van deze compleetheid. Geloof is liefde die terugkeert naar zijn bron ALS geloof. Compleetheid ligt in die dynamiek binnen de Godheid. Perfectie is interactief.

Reddend geloof ligt aan de kern van de Wet van circulariteit. Liefde gaat met een reusachtige kracht uit en keert terug naar zichzelf in de volle verzekering van geloof. Johannes noemt compleetheid: “we kennen en geloven de liefde die God voor ons heeft.” We zijn compleet in de maat waarin we Gods liefde voor ons kennen.” We hebben tijd nodig om in de liefde van God weg te zinken.

De 7 jaarweken van Daniël 9:24

Vanaf het 20ste jaar van Ataxerxes (Nehemia 2:1-5) tot de binnenkomst van christus in Jeruzalem (Lucas 19:37, 44) is 173880 dagen ofwel 69 jaarweken. Een jaar heeft hierbij 360 dagen.

De 70ste jaarweek is nog toekomst (Daniel 9:26).

Daniel breekt deze laatste week in tweeën als halverwege de periode, dus na 3,5 jaar de offerdienst in de tempel stopt en het verdrag met de velen en met Israel wordt verbroken. Daniel 9:27.

Dit laat een periode open van 3,5 jaarweek; Openbaring 11:2; 13:5; 11:3; 12:6; 12:14

De 5 aionen nader beschouwd

Gods plan met de schepping is verdeeld in 5 aionen. Van de eerste aion weten we niet veel. Deze bevond zich tussen Genesis 1:1 en 1:2. Tussen beide verzen zit dus een hele aion verstopt. Maar we weten niet hoelang deze duurde. Misschien was het de periode voordat Eva van de vrucht at van de Boom van kennis van Goed en Kwaad. Dus de korte tijd dat Adam en Eva in de Tuin van Eden waren voordat de zonde er zijn intrede deed.

Maar het kan ook zijn dat er nog een andere, voorgaande periode mee wordt bedoeld. Deze eerste aion werd afgesloten met de nederwerping van de wereld. In vers 2 staat dat de wereld in chaos verkeerde, wat enigszins aan het boek van Velikovski doet denken: Werelden in Botsing. Jesaja 45:18 zegt dat God de wereld natuurlijk niet in een chaos schiep. Dus is er iets gebeurd waardoor deze chaos kon ontstaan. Tot zover de eerste aion.

De 2de aion was de wereld tot aan de Zondvloed van Noach. Daarna kwam de 3de aion waarin we nu zitten en deze zal worden afgesloten met de grote verdrukking. Onze aion heet de Dag van de Mensen. 1 Kol. 4:3.

De 4de aion is de dag van de Heer en de 5de aion is de Dag van God.

De 4de en 5de aion zijn de goede aionen waarin alles recht wordt gezegd. Ze staan in schril contrast met onze huidige aion en ook met de 2de. Ze worden wel de aionen der aionen genoemd, hetgeen dus dubbel meervoud is en nooit op een eeuwigheid kan slaan, zoals een eeuwige hel.

De uitdrukking aionen der aionen staat in: Openbaring 1:6, 18; 4:9, 10; 5:13; 7:12; 10:6; 11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5.

De geest van de anti christ

De anti christ is mogelijk de personage in Openbaring 13:11. Of hij ook de personages is in 2 Thess. 2:8; Ope. 13:1; Daniel 9:26 moet verder uitgezeocht worden. Maar waarschijnlijk wel. En mogelijk is hij ook dezelfde personage als in Mattheus 24:24; Marcus 13:22.

Hoe kun je de geest van de anti christ herkennen?

1. Ontkenning dat Jezus de christus is.

2. Verloochenen van de Vader en de Zoon.

3. Ontkenning van dat Jezus 2000 jaar geleden in het vlees kwam. (1 Joh. 4:3).

4. Ontkenning dat Jezus terugkomt in het vlees (2 Joh. 7).

Punt 4 is nooit geassocieerd met openlijke oppositie maar met geheime misleiding.

2 evangeliën, niet 4

veel mensen denken dat er 4 evangeliën zijn net zoals ze denken dat er 2 testamenten zijn. Er zijn maar 2 evangeliën; die voor de besnijdenis en voor de onbesnedenen:

1: evangelie voor de besnijdenis (Israel) om gerechtvaardigd te worden moest je aan wat criteria voldoen: A. gedoopt worden; B. je bekeren (Hand. 2:38); C. goede werken verrichten (Jacob 2:14).

2. Evangelie voor de onbesnedenen: alleen uit geloof; Romeinen 8:1.