dorcas en eutychus

de wederkomst van Jezus geschiedt in 2 fasen;

- eerst komt hij voor de grote verdrukking terug om de ecclesia te halen die uit genade heeft geleefd. Als er in de dagen van Noach maar 8 personen waren gered van de 8 miljard hoeven we ons geen illusies te maken over dat er maar weinigen gered worden.

- Daarna komt hij terug voor Zijn volk Israel, als hij zijn voeten op de olijfberg zet, ongeveer zoals Neil Armstrong zijn eerste voet op de maan zette.

Voor de joden komt Hij als een dief in de nacht hetgeen erop duidt dat ze Hem wel verwachten maar niet verwelkomen. Voor ons is het wel duidelijk wanneer Hij komt: 1 Thess. 5:4.

Het verschil tussen Zijn komst voor Israel en voor ons is zichtbaar in de redding van Dorcas door Petrus in Hand. 9:36 en de redding van Eutychus door Paulus in Hand. 20:9. Ook als je in slaap valt, zal Hij je halen bij de wegrukking.

De zegels:

1ste zegel: komst van de anti christ, Openbaring 6:2
2de zegel: oorlog tussen Oost en West, Openbaring 6:3
3de zegel: pest, Openbaring 6:3
4de zegel: graanprijs schiet omhoog en wordt 8 keer zo duur.
5de zegel: de grote verdrukking, Openbaring 6:9

Openbaring

Nieuwe reeks over Openbaring

3 x doop

Veel christenen menen net als veel moslims dat straks de Dag des Oordeels komt waarop eindelijk de ongelovigen worden gestraft.

Maar zo simpel ligt het nou ook weer niet. Het oordeel heeft met de Doop te maken. De Bijbel kent 3 varianten van de doop:

1. in water, door Johannes de doper tijdens de bediening van Jezus. – Mattheus 11:11

2. In de geest; Efeziërs 4:5; 1 Kor. 12:13 voor hen die in genade leven volgens de overlevering van Paulus.

3. In vuur; om het kaf van het koren te scheiden. Allen die volgens de wet leefden, dus ook volgens de Sharia of de Tora worden in vuur gedoopt. Dit is het oordeel dat niet alleen de ongelovigen zal treffen maar ook degenen die volgens de Wet leven.

God kennen

God kennen

door John Gavazzoni

Op eigen wilskracht proberen om God te leren kennen is het toppunt van futiliteit. Toch is God hartstochtelijk bezig om gekend te willen worden. Het leven dat Hij aan ons geeft vanuit Zijn eeuwigheid en dat in de aionen operatief wordt, is door Jezus bepaald als: “dat zij U mogen kennen, de enige ware God en Jezus Christus die U gezonden had.”

Johannes schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 5 vers 20 dat, het aionisch leven de aankomst en voortdurende aanwezigheid van God’s Zoon in de wereld is. Opdat we de ware God mogen leren kennen en Zijn Zoon, Jezus Christus en opdat we in Hem mogen zijn.

God stuurde Zijn Zoon in de wereld opdat deze Zijn Vader aan ons kenbaar zou maken. Fundamenteel aan het kennen van God, is de waarheid dat we Hem alleen maar kunnen kennen door God’s kennis van zichzelf . En Zijn zelfkennis is ALS de Vader En de Zoon. Dit is het leven dat aan ons geschonken was.

God beschreef zichzelf als “Ik Ben” als antwoord op de vraag van Mozes, “wie zal ik zeggen die mij stuurt?” God heeft echte zelfkennis. Hij weet wie Hij is. Hij kent de natuur van zijn eigen wezen maar wij kennen deze natuur niet. Gods hartstocht is om ons te roepen IN Christus en om onszelf en elkaar zo te doen kennen. Ons natuurlijk bevattingsvermogen is niet in staat om deze goddelijke uitwisseling van het kennen onder woorden te brengen. Maar het is in deze unieke samenkomst waarin we in Christus geroepen zijn.

De profeet zegt het duidelijk: niemand zoekt God. Dit komt omdat we onze zoektocht naar zelfrealisatie en zelf-identificatie verwarren met de zoektocht naar God. Vanuit onszelf zoeken we niet naar God, ondanks dat we onszelf soms omkleden met wat religieuze rituelen en kletspraat. Dit laatste doen we dan vooral om de ander te imponeren.

Dus schept God zelf de pathetische conditie in het proces waarin Hij zichzelf aan ons kenbaar maakt. Op zijn best glijden we in dit traject als we zelf toch al aan een zoektocht bezig waren. Maar meestal grijpt God ons bij de kladden. Er is zeker een intellectuele structuur aanwezig in dat kennen van Hem. Daarom ontvouwt God onze vleselijk geöriënteerde obsessie in dit proces. Als dat niet zo was, dan konden we de bijbel weggooien. Hoewel de Schrift niet overeenkomt met de manier waarop systematische theologie de kennis van God structureert, is er toch zeker sprake van een structurering tussen zijn bladzijden.

Wat vaak gebeurt als we deelnemen in Gods kennis van Zichzelf, is dat we verleid worden tot het bevestigen van een mix van eigen spiritualiteit. God kennen wordt opzij geschoven voor religieuze drugs.

Overvloedige rijkdom

Overvloedige rijkdom

Als gelovigen mogen wij genieten van de rijke zegen, waarmee God ons gezegend heeft. Wanneer we de (late) brieven van Paulus lezen, die specifiek over de huidige heilsfase gaan, ontdekken we dat het niet zomaar een ‘overvloed’ is die de Heer ons geschonken heeft, maar nog veel meer! Daarvoor worden steeds woorden gebruikt die in de grondtaal beginnen met het woordje huper. Onze ‘overvloed aan zegen’ is direct verbonden aan de ‘hyperhoge’ positie van Christus Zelf!

In Efeziërs 1:20 en 21 lezen we dat Christus gezet is “ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam, die genoemd wordt”. Hij is door de Vader “bovenmate verhoogd” (Fil. 2:9). De cursief weergegeven woorden beginnen steeds met huper; en dat is ook het geval in de volgende teksten.

Wij hebben vanuit de rijkdom van Gods genade deel gekregen aan Christus; zijn met Hem in hetzelfde lichaam geplaatst, waarvan Hij het Hoofd is. Daarom is er in ons een “allesovertreffende grootheid van Zijn kracht” werkzaam (Efe. 1:19) en toont God door de ons gegeven plaats met Christus in de hemel “in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade” (Efe. 2:6 en 7). Hij doet ons groeien opdat we eenmaal de liefde van Christus zouden kennen, “die de kennis te boven gaat” (Efe. 3:19).

Vanwege de “voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus” achtte Paulus alles wat hem winst was, als schade (Fil. 3:8). Wanneer wij het in alles van de Heer verwachten, mogen we weten dat “de vrede van God, die alle begrip te boven gaat” ons bewaakt. (Fil. 4:7). Inderdaad: “de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest …” (1 Tim. 1:14)!

Farizeïsme is een geest en een ziekte

Farizeïsme is een geest en een ziekte net als alcoholisme. In onze tijd zijn het vooral de moralisten die tegen seks ten strijde trekken die deze geest hebben. De Farizeeër uit de tijd van Jezus wordt niet meer herkend omdat we thans allerlei denominaties hebben zoals katholiek, protestants, charismatisch etc. Zie William Moss, the Spirit of the Pharisee.

Atlantis in de Eindtijd

Clinton Ortiz maakt een interessante opmerking over het rijk van de anti christ in de Eindtijd. Dit zal een heropleving van Atlantis zijn dat net als zijn voorganger ook 10 koningen had (Openbaring) of 10 hoorns (Daniel).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.