Een altaar voor de Heer, Jesaja 19:19

Een altaar voor de Heer, Jesaja 19:19
De vervulling van deze profetie voltrok zich in 1 voor christus en werd op papier gezet door Josephus, (Ant. xiii. 3. 1-3; 6; Wars 7. 10, 3; and Against Apion, 2. 5) :–
Als gevolg van oorlogen tussen de joden en Syriërs vluchtte Onias lV, de hogepriester naar Alexandrië, waar hij welkom werd geheten door ene Ptolemy Philometor vanwege zijn sympathie voor de zaak van Egypte tegen Syrië. Hij werd beloond en prins gemaakt over de joden in egypte met de titel van Ethnarch en Alabarch.
Josephus zegt:
“Onias vroeg toestemming van Ptolemeus en Cleopatra om een tempel te bouwen in egypte net als die in jeruzalem en er priesters en Levieten bij te zoeken van zijn eigen volk. De profeet Jesaja zei dit ook al 600 jaar eerder dat er een tempel moest worden gebouwd in egypte door een jood, gewijd aan de hoogste god. Daarom schreef hij aan Ptolemeus en Cleopatra het volgende hoofdstuk:
“Met de joden ben ik gekomen naar Leontopolis van het Heliopoliet disctrict en naar andere verblijfplaatsen van mijn volk. Velen hebben heilige rituelen, die niet joods zijn en zijn vijandig tegen elkaar, ook al door zich te mengen in de religie van egypte. Ik heb een goede plaats gevonden voor een tempel zodat de joden in egypte weer bij elkaar kunnen komen. Zoals Jesaja al voorspelde: er zal een altaar in egypte zijn voor de Here. En hij profeteerde meer van dit soort dingen over deze plaats.”
De koning en koningin antwoordden:
“We hebben uw verzoek gelezen om de vervallen tempel in Leontopolis te verwijderen. We zijn verrast dat een tempel God zou behagen als deze op een onreine plaats wordt gebouwd, bovendien vol met gewijde dieren. Maar als u zegt dat Jesaja dit voorspeld heeft, gaan we er akkoord mee.” – (Ant. xiii. 6.)
De plaats van deze tempel was de zelfde plaats als waar eeuwen daarvoor, Israël licht had ontvangen in hun omzwervingen daar waar de rest van egypte te lkijden had van de plagen der duisternis. Nu was er weer licht in de duisternis, wat meer dan 200 jaar voortduurde (160 voor chr. tot 71 na chr.) toen het werd gesloten door Vespasianus.
De joden van Jeruzalem waren jaloers op deze tempel en tegenhanger van hun eigen tempel in jeruzalem. Door 2 letters te veranderen werd de stad van de zon (cheres) veranderd in de stad van vernietiging (heres). Maar de eerste naam is her en der terug gevonden in veel Joodse kodexen. De stad werd aanvankelijk “stad van rechtvaardigheid” genoemd. De 5 steden van Jesaja 19:18 waren mogelijk Heliopolis (stad van de zon waar de tempel was gebouwd), Leontopolis, Daphne, Migdol en Memphis.

De Grote Piramide was dus niet dit altaar maar de Migdol die in Exodus 14:2 genoemd werd. De Sfinx was Baal Tsafon, de Heer van het Noorden ofwel de komende koning van Babylon.

Was Maria Magdalena een hoer?

was Maria Magdalena een hoer?
Eén of andere paus heeft ooit bedacht dat Maria Magdalena een hoer was. Deze paus doorzag de verwarring niet met die andere Maria van Bethanië uit Lucas 7:37-50, een vrouw die overigens heel goed kon luisteren. In de geschiedenis van Maria Magdalena is niets van prostitutie te bespeuren. Ja laten we eens wat meer aandacht besteden aan een ondergewaardeerde Maria in het Nieuwe testament, Maria van Bethanië. Wie was zij eigenlijk?
*
De 6 Maria´s
Maria, als het gaat om de moeder van de Here is in het Grieks altijd Miriam net als in Ex. 15:20. De andere 5 heten gewoon Maria.

 1. de moeder van de Here (Mat. 1:16). De context laat nooit ruimte voor twijfel over haar identiteit.
 2. Maria, de moeder van Jacob en Joses (Mat. 27:56, Mar. 15:40; 16:1, Lucas 24:10). Ze wordt de andere Maria genoemd (Mat. 27:61; 28:1) en de vrouw van Cleopas (Joh. 19:25).
 3. Maria de zus van Martha die de voeten van de Here zalfde (Joh. 12:3). Ze wordt alleen genoemd in Lucas 10:39, 42 en Joh. 11:1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45 en 12:3.
 4. Maria Magdalena afkomstig uit Magdala (Mat. 15:39). Ze wordt altijd zo genoemd (Mat. 27:56, Mar. 16:1, 9, Lucas 8:2, Joh. 20:18). Er is geen reden om haar te identificeren met de vrouw uit Lucas 7:37-50.
 5. Maria, de moeder van Johannes Marcus, Handelingen 12:12.
 6. Maria, één van de helpers van Paulus, Romeinen 16:6.

De zonde

 • Bevrijding van de zonde komt niet door deze te overwinnen maar door hem te doden.
 • Bevrijding van de zonde verandert niet de zonde maar uw houding ten aanzien van de zonde.
  Bron: Martin Zender: How to be free from sin while smoking a cigarette.

Antiochië als nieuwe geestelijke hoofdstad van de wereld

Antiochië als nieuwe geestelijke hoofdstad van de wereld
In het begin van het boek Handelingen is Jeruzalem Gods hoofdkwartier. Later opereert Paulus vanuit Antiochië (Hand. 11:25). Antiochië bestaat in het Grieks uit 2 elementen “In plaats van” en “ophouden/handhaven.” Gods waarheid wordt nu gehandhaafd HIER, tussen de heidenen in plaats van in Jeruzalem waar juist de afvalligheid heerst. = bron martin zender

Stellingen bij de lezing van ing. H. Wiegers

Stellingen bij de lezing van ing. H. Wiegers

 1. De ‘geschiedkundige’ natuurwetenschappen als historische geologie, historische astronomie (astrofysica) en paleontologie zijn noch echte geschiedwetenschappen, noch echte natuurwetenschappen, maar speculatieve natuurfilosofie.
 2. Spreken over een hoge ouderdom van aarde en heelal is alleen mogelijk door het actualiteitsprincipe (in het heden ligt het verleden) als dogma te gebruiken. Daardoor acht men onbegrensd extrapoleren vanuit het heden naar het verleden een vanzelfsprekende zaak.
 3. De geologische tijdschaal is geen echt tijdrekenkundig kader, maar een schema gebaseerd op de volgorde van geologischlbiologische ,sporen van feiten’. Deze ‘feiten’ zijn met behulp van de idee van veronderstelde ‘,progressie in de ontsluiting van het leven- gereconstrueerd.
 4. Het reduceren van de schepping tot wat daarover geopenbaard is in Genesis 1: 1, 2 is een gevolg van het” natuurwetenschappelijk toegankelijk maken” van het daarop aansluitende deel van Genesis 1. De scheppingsweek wordt zo vervangen door de zg. kosmische evolutie van het geschapene. Consequent redeneren vanuit deze gedachte leidt tot ondermijning van de waarheid van de Heilige Schrift.
 5. Het door de Wijsbegeerte der Wetsidee gepostuleerde wordings- of ontsluitingsproces is een speculatieve evolutionistische idee, die in feite in de plaats komt van Gods betrouwbare openbaring over zijn scheppingswerk.