Jezus weet wat pijn is

Jezus weet wat pijn is. De sensuele Jezus die aan het kruis hing zoals de kerken Hem presenteren heeft niks met het lijden van Golgotha te maken. De echte Jezus werd dooegemarteld tot er niks menselijks meer in Hem was.

Bidden voor alle autoriteiten – 1 Timotheüs 2:2

Bidden voor alle autoriteiten – 1 Timotheüs 2:2

1 Timotheüs 2:2 roept ons op om voor de autoriteiten en overheden te bidden, ook voor de kleine bazen op ons vrijwilligerswerk en voor de klootzakken als Adolf Hitler. God houdt ervan als wij bidden. Elk gebed van ons is een cadeau voor hem. Omdat Hij wil dat iedereen gered wordt, zullen we ook voor de klootzakken bidden. Dit is geen truc. Het voorkomt dat we een hekel aan zulke klootzakken krijgen, of in elk geval zo’n hekel dat het het brengen van het evangelie aan hen in de weg staat. Ook de klootzakken horen erbij. God stelde hen zelf over ons aan (Romeinen  13:1-7). Zie pagina 49 hier,  >>>

Alles heeft zijn bestemming in Christus

Alles heeft zijn bestemming in Christus

Volgens de evolutietheorie stammen we van “iets” af, de aap of zelfs de trilobiet. Onze evolutie heeft volgens die theorie een open einde. We eindigen in robots of misschien blazen we onszelf wel op. Volgens de Bijbel zijn we allen geschapen in en door Christus, zelfs Adam die veel eerder geboren was (1 Korinthe 8:6  en Romeinen 11:33-36). Adam was immers naar het beeld van Christus geschapen (Genesis 1:27).

Onze bestemming is uiteindelijk ook weer in God, als ooit in een verre toekomst “alles in allen” zal zijn. Dit lezen we in 1 Korinthe 15:28. Bijbels gezien heeft de schepping geen open einde maar krijgt zij haar samenhang in God. Zelfs Jezus zal ooit zijn bevoorrechte positie aan zijn Vader overdragen en één van ons worden. Mogelijk heeft Hij als Zoon van God zijnde altijd wel een streepje voor. maar als de laatste vijand, – de dood – vernietigd is dan zal Jezus Zijn positie als Hoofd van de ecclesia opgeven.

Dit gebeurt aan het einde van de vijfde aion die vele duizenden jaren duurt. Tussentijds kunt u nog wel wat keren op vakantie voor het zover is. Wat er na de vijfde aion komt of precies de situatie in 1 Korinthe 15:28 is weet niemand. Misschien komt aionen deel II.

Het oordeel voor de grote witte troon

Het oordeel voor de grote witte troon

na de eindtijd, als jezus terug is krijgen we het oordeel over de natiën. Dit zijn de schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand (Mattheüs 25:31-46). De schapen zijn de natiën die trouw aan Israël bleven. De bokken zijn de natiën die Israël omsingelden en bedreigden. Tevens zal onze derde aion afgesloten worden. Duizend jaar later, aan het einde van de vierde aion worden alle ongelovigen uit de dood opgewekt. Dit niet alleen want ze worden ook geoordeeld. Ieder werk en iedere gedachte wordt straks door Jezus geoordeeld, zowel positief als negatief. Dat Jezus onze geheimen kent lezen we in Johannes 4:18. Het geheim van de vrouw die vijf keer gescheiden was geweest werd zomaar aan ons geopenbaard. Tweeduizend jaar later hebben we het er nog over. Over ruim duizend jaar worden alle geheimen van alle ongelovigen die opstaan uit de dood geopenbaard. Het zal een open facebook zonder censuur zijn.

Dienen en danken

Joden die de wet van Mozes volgen en ook een heleboel imitatie christenen die dit doen door zich in water te laten dopen en de zondag te heiligen leven in een voortdurende angst of ze wel genoeg voor God doen. En of ze dus wel gered worden.

Paulinische christenen leven vanuit genade en baseren zich op de opstanding van Christus. Het enige wat zij doen is dienen en danken. Ze denken niet aan wat Jezus zou doen in hun situatie maar ze gaan af op wat Jezus door hun doet. Soms is het inderdaad onduidelijk of iets van God of satan komt. We zullen God echter in alles danken, ook in de minder leuke dingen.

Proselieten

Eerder schreef ik over het evangelie van de mix, dat in galaten 1:9 bedoeld werd: een giftig mengsel van het evangelie van de besnijdenis dat voor de Joden bedoeld was, gebaseerd op het doen van goede werken volgens de wet van Mozes EN het evangelie van genade dat om niet verkregen wordt en op de opstanding van Jezus gebaseerd is. Dat laatste evangelie van genade is bedoeld voor de gelovigen van nu. De kans is aanwezig dat de eerste groep ook behouden wordt maar dan wel door de Verdrukking heen. Deze groep zal de toekomst op aarde tegemoet gaan terwijl de tweede groep die het evangelie van genade omarmt in de hemel aan het werk gaat. In Galaten 1:9 werd dus gewaarschuwd voor predikanten die een mengsel van beide verkondigden. Eigenlijk is een mengsel van beide evangeliën nog steeds het eerste evangelie, namelijk dat van de besnijdenis. Dit evangelie heet zo omdat de Joden zich volgens de wet van Mozes moeten besnijden.

De kans is aanwezig dat de eerste groep wel degelijk gered wordt maar zoals gezegd, door de Verdrukking heen. Dit betekent dat deze mensen zich wel staande zullen houden in de Verdrukking, anders gaan ze alsnog verloren. Dit geldt voor de tweede groep niet die voor de Verdrukking van de aarde wordt weggerist. Een speciale groep die dit evangelie van de mix omarmt zijn de proselieten. Zij zijn heidenen, onder andere Nederlanders die zich tot het Jodendom bekeerden of de Joodse wetten navolgen. Zoals gezegd zullen ze alleen het koninkrijk op aarde beërven als ze zich tijdens de Verdrukking staande houden. Het evangelie van de wet/besnijdenis klinkt zo aangenaam omdat mensen hun redding graag willen “verdienen”. Ze willen zich ervan verzekeren dat ze het waard zijn om gered te worden. Joden en proselieten hoeven niet eens te geloven dat Jezus letterlijk uit de dood opstond, zolang ze zich aan alle wetten en geboden houden die in de Bijbel staan. Wat nu al een hele klus is maar in de Eindtijd helemaal. Deze mensen die de wet van Mozes navolgen zijn in feite religieuze mensen en geen gelovigen.

Het zijn juist de eikels die het niet waard zijn om gered te worden, die toch gered worden. En dit helemaal voor niets.

Galaten 1:9, het evangelie van de mix

Paulus waarschuwde in Galaten 1:9 voor een “ander evangelie” dan dat wat hij bracht, het evangelie van genade. Tegenover dit evangelie van de genade stond het evangelie van werken waarin de wet van Mozes gevolgd werd. Het evangelie van genade werd het evangelie van de onbesnedenen genoemd omdat deze groep zich niet hoefde te laten besnijden. Het evangelie dat de wet van Mozes volgde werd het evangelie van de besnijdenis genoemd omdat de Joden zich wel zouden laten besnijden. Inderdaad waren er dus twee en niet vier evangeliën. De evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes waren in feite vier verschillende perspectieven van hetzelfde evangelie van de besnijdenis. Dit evangelie gold voor de Joden en was op de wet van Mozes gebaseerd. Pauls verkondigde het andere evangelie, dat van genade en de opstanding.

Maar wat was nu dat “andere evangelie” waar Paulus in Galaten 1:9 voor waarschuwde? Dit was vast niet het evangelie van de besnijdenis want dan had Paulus dit wel zo genoemd. Er was dus nog een derde evangelie dat veel schadelijker was en het evangelie van de genade bedreigde. Dit derde evangelie was simpelweg een mix van de beide eerder genoemde evangeliën. Er waren blijkbaar valse leraren die het evangelie van genade preekten maar er wettische zaken doorheen gooiden. Het evangelie van genade was gebaseerd op de opstanding van Christus en schonk een redding “om niet”. Het evangelie van de wet, – ofwel – van de besnijdenis was op de wet van Mozes gebaseerd. De Israëlieten hadden immers nog niet van de opstanding gehoord.

Sommige valse predikers zeiden dus dat je om niet gered werd omdat Jezus met Zijn dood en opstanding de zonde aan het kruis genageld had. Hieraan viel niets toe te voegen. Desalniettemin konden ze het toch niet laten om er allerlei wetten en regels aan toe te voegen. Het evangelie van de mix klonk dan zo: je wordt gratis gered, “maar” je moet er wel wat voor doen ook al is het niet veel. Dit werd er in Galaten 1:9 bedoeld.